Jdi na obsah Jdi na menu
 


OV KSČM Frýdek-Místek na webu radí : NECHCI TEST - žádejte o Informovaný souhlas

23. 11. 2020

 

 

https://www.ovkscmfm.cz/

 


Občan má ze zákona právo žádat na testech INFORMOVANÝ SOUHLAS!
 
Občan má právo zkontrolovat, zda mají potřebné certifikáty.
 
 
Pokud jste už na testech, žádejte informovaný souhlas. Žádejte zdravotníka, aby se vám prokázal
zdravotním certifikátem. Tlačte na informovaný souhlas – je to potvrzení, že zdravotní výkon
nemohou vykonat bez vašeho souhlasu. I když jste už na testování, které nechcete podstoupit,
které nechcete a nemáte odvahu a ani jinou možnost, tak jednoduše poučte toho, kdo vykonává
test, ať vás poučí o informovaném souhlasu. Je povinen vás poučit o rizikách a tehdy se odvolejte,
že se bojíte jít do rizika. Žádejte o tom písemný záznam a tlačte na to, že se bojíte jít do takového rizika.
Každý test by měl mít na příbalovém letáku, kdo je DRŽITELEM REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ
- rozhodnutí o bezpečnosti a kvalitě (žádný test ho nemá), je to v rozporu se zákonem.
 
Takový výrobek by se na území EU vůbec neměl distribuovat, prodávat a už vůbec ne používat!!!
Paní podala trestní oznámení. na odběrové místo, protože jí nechtěli ukázat platné dokumenty,
že jsou odborníci k tomu určení, nechtěli se představit, nechtěli předložit schválení o likvidaci
materiálu atd atd. Vše natočila, zavolala policii a trvala na zabavení testovací sady jako důkazu...
Výborně !!! Tak je třeba postupovat.
Paní zavolala státní policii a podala trestní oznámení.
 
Je potřeba, aby každý občan byl informován o svých právech, aby mohl konat!
NEEXISTUJE právní povinnost podstoupit test.
 
Nemáte právní povinnost jít na testování (darování) tkání. Podle zákona i Evropských předpisů
je test - darování orgánů, buněk a tkání.
Antigenní test nemůže zaručit, že jste negativní - je velmi nespolehlivý.
 
Kdokoliv by po vás chtěl test - negativní testovací certifikát, zavolejte policii. Podle ústavy máte
právo chránit své soukromí a zdravotnická dokumentace je speciálně chráněna - nemusíte ji
dávat nikomu kromě státních orgánů.
 
Pokud někdo chce porušit GDPR, musíte zavolat orgány činné v trestním řízení a bez slitování
je nahlásit.
Podklady:
JUDr. Adriana Krajníková,
JUDr. Štefan Harabin...bývalý šéf Nejvyššího soudu SR a exministra spravedlnosti
Pracujme - informujme, věřme a vydržme !
Odběr biomateriálu podléhá Úmluvě o biomedicíně v rámci občanského zákoníku sdělení
č. 96/2001sb, čl. 5:
NEEXISTUJE právní povinnost podstoupit test.
" JAKÝKOLIV zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést pouze za podmínky,že k němu
dotyčná osoba poskytla SVOBODNÝ a INFORMOVANÝ souhlas, TATO OSOBA MUSÍ BÝT
PŘEDEM ŘÁDNĚ INFORMOVÁNA O ÚČELU A POVAZE ZÁKROKU JAKOŽ I O JEHO
DŮSLEDCÍCH A RIZICÍCH. Dotčená osoba může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat.
 
Dále podle zákona 285/2002 Sb. -darování, odběry a transplantace tkání a orgánů
 
HLAVA II
 
ODBĚR TKÁNÍ A ORGÁNŮ
 
Díl 1 -Odběr tkání a orgánů od žijících dárců
 
§ 3 Přípustnost odběru tkání a orgánů od žijícího dárce- (1) Odběr tkání nebo orgánů
(dále jen "odběr") od žijícího dárce, pokud dále není stanoveno jinak, lze provést, pouze pokud
 
a) je prováděn výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce, (pozn. dárce tedy musí
    mít příznaky)
 
b) v době odběru není k dispozici vhodná tkáň nebo orgán od zemřelého dárce a neexistuje
    jiná léčebná metoda srovnatelného účinku, (pozn. existuje test ze slin, který je přesnější)
 
c) je dárcem osoba způsobilá dát způsobem stanoveným tímto zákonem svobodný,
informovaný a konkrétní souhlas (§ 7) a tento souhlas skutečně vyslovila.
 
§ 7 ÚPLNÉ POUČENÍ A SOUHLAS - (1) LÉKAŘ POSUZUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
ŽIJÍCÍHO DÁRCE JE POVINEN POSKYTNOUT DÁRCI ÚPLNÉ POUČENÍ O ÚČELU, POVAZE
A DŮSLEDCÍCH DAROVÁNÍ TKÁNĚ NEBO ORGÁNU A O MOŽNÝCH RIZICÍCH S TÍM
SPOJENÝCH, VČETNĚ RIZIK DLOUHODOBÝCH. POKUD JE DÁRCEM OSOBA, KTERÁ
NENÍ PLNĚ SVÉPRÁVNÁ, POSKYTNE TOTO POUČENÍ JEJÍMU ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI.
POUČENÍ MUSÍ BÝT SROZUMITELNÉ. DÁRCE A ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBY, KTERÁ
NENÍ PLNĚ SVÉPRÁVNÁ MÁ PRÁVO KLÁST OTÁZKY, A TO V ROZSAHU STANOVENÉM
VE VĚTĚ PRVÉ, A LÉKAŘ JE POVINEN JE ZODPOVĚDĚT. SOUČÁSTÍ POUČENÍ JE ROVNĚŽ
PODÁNÍ INFORMACE O PRÁVECH A OCHRANĚ DÁRCE STANOVENÝCH TÍMTO ZÁKONEM.
 
(3) Lékař provádějící odběr je povinen bezprostředně před provedením odběru úplné
poučení za podmínek stanovených v odstavci 1 zopakovat.
 
(4) Souhlas dárce nebo zákonného zástupce osoby, která není plně svéprávná vyslovený
na základě úplného poučení podle odstavce 1 musí být svobodný, informovaný a konkrétní.
Musí být proveden písemnou formou, stvrzen podpisem a datem a založen ve zdravotnické
dokumentaci dárce. Součástí souhlasu vysloveného v souvislosti s odběrem tkáně je vymezení
účelu jejího použití.
 
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., § 93 ŘEŠÍ VELMI CITLIVĚ OCHRANU INTEGRITY ČLOVĚKA.
 
Je to jen na vašem svobodném rozhodnutí.
 
NEEXISTUJE právní povinnost podstoupit test.
 
Občan má právo zkontrolovat, zda TESTY mají potřebné certifikáty.
 
Každý test by měl mít na příbalovém letáku, kdo je DRŽITELEM REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ,
pokud ho nemá, je to v rozporu se zákonem. Takový výrobek by se na území EU vůbec neměl
 distribuovat, prodávat a už vůbec ne používat!!!

https://www.ovkscmfm.cz/clanky/akce--kscm../aktuality/nechci--test---zadejte-o-informovany-souhlas.html

https://aliancenarodnichsil.cz/prakticke-rady-kdyz-nechcete-test-a-kdyz-vas-zamestnavatel-nechce-pustit-do-prace-pokud-nejste-otestovani/